Městská knihovna
Naposledy aktualizováno: 09.01.2019 09:56:35

 

Knihovní řád Městské knihovny v Plané

 

1. Základní ustanovení

           

Městská knihovna v Plané je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby  vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

           

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 

-                     výpůjční služby

-                     meziknihovní služby

-                     informační služby

-                     informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

-                     informace z oblasti veřejné správy

-                     informace bibliografického a faktografického charakteru

-                     přístup na Internet

Školním a výchovným zařízením na vyžádání umožňuje a zajišťuje knihovnické lekce.

 

Výpůjční služby a meziknihovní služby poskytuje knihovna bezplatně 

v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen

do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, 

za meziknihovní služby apod.). Veškeré platby jsou knihovnou účtovány

ve výši stanovené ceníkem, který je součástí tohoto Knihovního řádu.

 

2. Čtenáři a uživatelé knihovny

 

Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný čtenář, který je povinen dbát všech ustanovení Knihovního řádu.

Čtenářem knihovny se může stát každý občan, za děti do 15 let zodpovídají rodiče.

Čtenářský průkaz se vydává po vyplnění přihlášky a předložení občanského či jiného průkazu totožnosti, dětem do ukončení docházky základní školy potvrzují rodiče svým podpisem. Průkaz je čtenář povinen předložit při vstupu do knihovny. Za účelem registrace získává knihovna od uživatelů tyto osobní údaje: jméno, příjmení, celé datum narození a adresu. Tato data jsou shromažďována a zpracována za účelem evidence a statistiky a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Po ukončení registrace nebo na žádost čtenáře jsou všechna data čtenáře zlikvidována  (originální písemnosti fyzicky skartovány, údaje v počítačových databázích anonymizovány).

Uživatelem přestává být každý kdo: nezaplatí poplatek na další období své registrace, úmyslně poškozuje knihovní fondy, soustavně porušuje Knihovní řád.

 

3. Podmínky půjčování knih a časopisů

 

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního fondu a z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb. Knihy

a ostatní materiály určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři knihovny na dobu jednoho měsíce.

Knihovna může bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční doby.

 

 

 

Po uplynutí výpůjční lhůty si může čtenář tutéž knihu půjčit znovu, nežádá-li ji jiný čtenář. O prodloužení lhůty musí čtenář požádat osobně, písemně nebo telefonicky. Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy poskytovat dalším osobám. Žádá-li čtenář literaturu, kterou knihovna nevlastní, může být zajištěna meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny. Při kladném vyřízení objednávky uhradí čtenář poplatek dle platných cen uvedených v ceníku knihovny.

 

Čtenář je povinen:

 

- zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně, neznehodnocovat je  

   poznámkami,pod­trháváním nebo vytrháváním listů.

- oznámit neprodleně knihovníkovi změnu osobních údajů.

- ve všech prostorách knihovny zachovávat klid, čistotu, pořádek

   a dodržovat zákaz kouření.

 

Do knihovny nemají přístup a mohou z ní být vykázány osoby pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek a osoby chovající se nepřístojně.

 

4. Poplatky, náhrady a upomínky

 

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, proto by si měl před převzetím výpůjčky dokument prohlédnout a zjištěné závady nahlásit knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za závady zjištěné při vrácení a je povinen je uhradit.

Ztrátu nebo poškození musí čtenář ihned oznámit. Náhradou může být pouze stejný titul. Při ztrátě nebo poškození některé části vícesvazkového díla je nutné dát náhradou stejné vydání příslušné části nebo zaplatit náhradu celého vícesvazkového díla. K příslušné finanční částce se připočítá sankční poplatek. Knihovna má právo požadovat plnou výši za zhotovení kopie. Způsob úhrady určuje knihovník individuálně.

 

Čtenář, který nedodrží výpůjční lhůtu, zaplatí upomínací poplatek. Pokud bude čtenář upomenut doporučeným dopisem a nebude na něj reagovat, budou knihy vymáhány právní cestou. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování veškerých služeb.

 

Výše poplatků – viz Ceník

 

5. Internet v knihovně

 

Provozování internetových služeb se řídí samostatným Internetovým řá­dem.

 

 

6. Provoz čítárny

 

Čítárna slouží všem zaregistrovaným čtenářům, je zde možné prezenčně – tj. pouze v prostorách knihovny – nahlédnout do denního tisku a časopisů.

 

Nejnovější čísla časopisů jsou k dispozici pouze v čítárně. Starší čísla si registrovaní čtenáři knihovny mohou půjčovat domů.

  

 

Užívání čítárny je bezplatné.

Uživatelé jsou povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek.

Přístup a služby se neposkytují návštěvníkům pod vlivem alkoholu, jiných návykových  látek a těm, kteří svým nepřiměřeným chováním obtěžují ostatní návštěvníky. Knihovna si vymezuje právo takového návštěvníka z prostor čítárny vykázat.

 

 

 

7. Závěrečná ustanovení

 

Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny, má uživatel právo sdělit pracovníkovi knihovny nebo přímo zřizovateli knihovny ( Město Planá). Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

 

Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny. Dodatky k tomuto Knihovnímu řádu vydává Městská knihovna v Plané podle potřeby.Knihovní řád je volně přístupný čtenářům, ceník je vyvěšen na viditelném místě.

 

 

  

Ceník poplatků   

 

Registrační poplatek :       (365 dní)

 

-  dospělí čtenáři                100 Kč

-  důchodci                           50 Kč

-  studenti, učni                    30 Kč

-  děti                                  20 Kč

 

 

Upomínky:

 

1.upomínka  -   10.00 Kč 

   5 dní  překročení výpůjční doby – neposílá se poštou      

2. upomínka -   20.00 Kč

    31 dní

3. upomínka -   30.00 Kč

    62 dní                     

doporučený dopis - 60.00 Kč

124ní         

       (nevyřízená upomínka je předána přestupkové komisi města)

 

Manipulační poplatek:  při ztrátě knihy v ceně do 100 Kč činí 20 Kč, 

u knihy v ceně nad 100 Kč činí 50 Kč.

 

 

Meziknihovní výpůjční služba: čtenář zaplatí úhradu poštovného jak městské knihovně v Plané, tak i knihovně půjčující (pokud to ta vyžaduje). Cena je určena podle  aktuálního poštovního sazebníku .

 

Poškození čárového kódu:   15 Kč

 

Ztráta průkazky:                  15 Kč

 

Jednorázová výpůjčka:        40 Kč

 

-         jednorázový registrační poplatek platí na jeden měsíc ( 31 dní )

-         omezen počet vypůjčených knih a časopisů

-         poskytuje se jednomu čtenáři 1× ročně

 

Rezervace:

 

-         poplatek  10 Kč při oznámení o rezervaci

-         poplatek  10 Kč při nevyzvednutí rezervace po desátém dni 

          od oznámení o re­zervaci

 

 

 

Poplatky určuje a schvaluje zřizovatel Město Planá.

 

 

Příloha Knihovního řádu

 

 

 

 

 

Pravidla půjčování čteček elektronických knih

 

 1. Čtečka elektronických knih (dále jen čtečka) je k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Výpůjčka je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému.Uživatel potvrzuje převzetí čtečky svým podpisem na smlouvě o výpůjčce.
 2. Čtečku si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři knihovny starší 18 let s platnou registrací nejméně 1 rok a s vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně.
 3. Absenční výpůjčka čtečky je čtenáři umožněna na základě smlouvy, uzavřené mezi knihovnou a registrovaným čtenářem.
 4. Při absenční výpůjčce (mimo knihovnu) skládá čtenář kauci 1000,- Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky. Při prezenčním zapůjčení  (v prostorách oddělení pro dospělé) skládá čtenář kauci 500,- Kč, která mu je vrácena při vrácení čtečky.
 5. Výpůjční lhůta je 14 dnů bez možnosti prodloužení. Při pozdním vrácení zaplatí uživatel poplatek ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení.   
 6. Při půjčení i vracení čtečky je čtenář povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem.
 7.  Při půjčení i vracení bude zkontrolována funkčnost čtečky, zařízení musí být v obou případech nabité.
 8. Čtečka je půjčována s nahraným souborem knih a uživatel nesmí přidávat další obsah.
 9. Čtenář nesmí měnit nastavení čtečky.
 10. Čtenář je povinen dbát na to, aby zařízení nebylo poškozeno a aby nedošlo ke ztrátě či odcizení.
 11. V případě poškození čtečky nebo příslušenství je čtenář v souladu se smlouvou povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty.
 12. Pokud je čtečka poškozena tak, že nebude možné ji dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně příslušenství.
 13. Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

 V Plané 23.5.2014

 

 

 

Ivana Vasuková

 

vedoucí knihovny

 

 

 

Smlouva o výpůjčce

 

Smluvní strany:

Městské kulturní středisko - knihovna 

nám. Svobody 56, Planá, PSČ: 348 15                      

zastoupená vedoucí knihovny Ivanou Vasukovou

IČ: 00260096

DIČ: CZ 00260096 (dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

a

 

Jméno                                                                                      nar. 

Bytem:

číslo občanského průkazu:

(dále jen „vypůjčitel“)

na straně druhé,

uzavírají podle ustanovení § 659 anásl. Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění tuto                                                    smlouvu o výpůjčce:

 

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1      Půjčitel tímto předává vypůjčiteli do bezplatného užívání a za podmínek stanovených

           v této smlouvě čtecí zařízení (dále jen čtečka):

 

         PRESTIGIO MULTIREADER model PER 5574BC   pořizovací cena: 1738,- Kč

 

1.2       Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím odzkoušením, a zavazuje se ji užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: pouzdro, uživatelská příručka, USB kabel – případně i adaptér USB/230V.

 

Článek 2

Práva a povinnosti půjčitele

 

2.1       Půjčitel má nárok na vrácení čtečky ve svém sídle, tj. budově knihovny, v oddělení pro dospělé čtenáře.

2.2       Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí i před ukončením smluvní doby, pokud vypůjčitel předmětně věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání.

 

Článek 3

Práva a povinnosti vypůjčitele

 

3.1       Vypůjčitel se zavazuje čtečku užívat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu.

3.2       Vypůjčitel se zavazuje užívat čtečku tak, aby při tom nebyla porušena práva třetích osob, zejména práva autorská (zákon č. 121/2000 Sb.).

3.3.      Vypůjčitel je povinen čtečku opatrovat a dbát, s přihlédnutím k její povaze, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její ztrátou, zcizením a vrátit ji nabitou.

 

 

 

 

 

3.4       Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, zaplatí opravu nebo dokoupení v této výši:

 • USB kabel                                    200,- Kč
 • Adaptér USB/230V                      120,- Kč
 • Pouzdro                                        200,- Kč
 • Fyzické poškození bude účtováno dle posouzení pověřeného pracovníka.

3.5       Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu nebo poskytne po dohodě adekvátní náhradu stejné cenové hodnoty.

3.6       Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě.

 

 

Článek 4

Doba trvání, jistina

 

4.1       Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na 14 dnů ode dne podpisu.

4.2       Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu běžného opotřebení.

4.3       Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vracením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutý sankční poplatek ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení, v případě zaslání upomínky i upomínací poplatky. Sankční poplatek je splatný při vrácení čtečky.

4.4       Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle Článku 1 této smlouvy zaplatit v hotovosti jistinu (kauci) ve výši 1.000,- Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení čtečky vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti sankčnímu poplatku, případně vzniklé škodě z titulu poškození věci.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

5.1       Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění.

5.2       Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno měnit i doplňovat písemnými dodatky.

5.3       Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

 

 

 

V Plané dne:

 

 

Půjčitel:                                                                       Vypůjčitel:

 

 

 

………………………………….                             ………………………………….

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0044 sekund času a 0.77MB paměti.